Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

tekst jednolity uchwalony dnia 30.03. 2016r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim i historycznym nosi nazwę „WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE STRZELCÓW 7,62″, w skrócie „WSS 7,62” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób i instytucji chcących propagować sporty strzeleckie .
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o sporcie, ustawy o systemie oświaty, ustawy – prawo o stowarzyszeniach, oraz własnym statutem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a dla realizacji celów statutowych może działać poza jej granicami.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcianka k/Piły.

§ 3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest uprawnione do używania pieczęci, posiadać odznakę i znaczki organizacyjne, barwy, flagi oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Skrót, znak (logo) i nazwa Stowarzyszenia są dobrami prawnie chronionymi.
 3. Stowarzyszenie posługuje się logo Stowarzyszenia, jego nazwą, skrótem i pieczęcią, zgodnie ze Statutem i wytycznymi Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji krajowych oraz międzynarodowych o tym samym lub podobnym charakterze.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej lub odpłatnej pracy jego członków oraz osób trzecich.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym osobom lub podmiotom.
 3. Stowarzyszenie może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Członkowie władz statutowych Stowarzyszenia, pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie.
 5. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały (biura).
 6. Klub opiera działalność statutową na pracy społecznej członków, nie prowadzi działalności gospodarczej, do prowadzenia spraw szkoleniowych, administracyjnych, technicznych oraz innych specjalistycznych może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie, uprawianie oraz popularyzacja i rozwój strzelectwa z broni centralnego i bocznego zapłonu, broni gładko lufowej, a także z broni pneumatycznej, czarno prochowej oraz zabytkowej i jej replik, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 4. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne w tym pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 

Zadania i cele szczegółowe Stowarzyszenia to:

 1. Prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjno-szkoleniowej .
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 3. Należyty wybór sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji członków
 4. Uprawianie i propagowanie spotów strzeleckich i rekreacji ruchowej.
 5. Organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw.
 6. Współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich oraz innych dziedzin.
 7. Organizowanie szkoleń, kursów, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów popularyzujących cele i zadania Stowarzyszenia
 8. Organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną w tym kolekcjonerską i historyczną oraz broną pneumatyczną i znajomości przepisów sportowych
 9. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu strzeleckiego
 10. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia.
 11. Zrzeszanie miłośników i kolekcjonerów broni.
 12. Działalność edukacyjną, rekreacyjną i sportową.
 13. Działanie na rzecz wyrównania szans dzieci i osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
 14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu.
 15. Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz środowiska lokalnego.
 16. Rozwój sportu, turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży szczególnie w połączeniu z działaniami na rzecz międzypokoleniowej integracji młodych i seniorów.
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 18. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w tym lasów i jezior oraz zieleni miejskiej.
 19. Pomoc społeczna osobom będącym w potrzebie zamieszkałych na terenie RP.
 20. Współrealizacja działań realizowanych przez Starostwo Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz Gminy Trzcianka.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe poprzez:

 1. Wspieranie inicjatyw sportowych i rekreacyjnych.
 2. Organizowanie spotkań, wystaw i szkoleń edukacyjnych.
 3. Współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach strzelectwa kwalifikowanego.
 5. Szkolenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych w sekcjach rekreacyjnych:
 • sekcja strzelectwa z broni czarno prochowej i historycznej,
 • sekcja strzelectwa z broni palnej kolekcjonerskiej,
 • sekcja strzelectwa staropolskich bractw kurkowych
 • sekcja strzelectwa długodystansowego
 • sekcja strzelectwa dynamicznego
 • sekcja strzelectwa pneumatycznego
 1. Branie udziału we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym.
 2. Organizowanie oraz prowadzenie otwartych zawodów w strzelectwie kwalifikowanym i rekreacyjnym z promocją członków klubu oraz środowisk organizatora.
 3. Utrzymywanie kontaktów – w tym wymiana informacji i doświadczeń – z innymi organizacjami o podobnym charakterze.
 4. Organizowanie różnych form samopomocy członkom Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która akceptuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej:
  – imię i nazwisko (nazwa),
  – miejsce zamieszkania (siedziba),
  – numer ewidencyjny PESEL (NIP),
  – w przypadku osób fizycznych data urodzenia,
  – oświadczenie o przystąpieniu oraz opłaceniu wpisowego i innych opłat regulaminowych,
  W przypadku małoletnich poniżej 16 lat – zgoda opiekuna prawnego,
  – w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy dla Klubu.
 3. Członkostwo powstaje z dniem przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu zainteresowanego.
 4. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego wpisie do ewidencji, jednocześnie zwolnieni są z wpisowego, przekazane przez nich dowolne środki finansowe stanowią fundusz założycielski.
 5. Organizacje, instytucje i podmioty gospodarcze – bez względu na ich formę prawną – mogą otrzymać status członka wspierającego. Status członka wspierającego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia.
 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, może przyznać stosowną uchwałą status członka honorowego.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia o których mowa w § 9 ust 1 mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu, lub obowiązującego prawa.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z wiedzy, doświadczeń i osiągnięć będących w posiadaniu lub dyspozycji Stowarzyszenia z wyjątkiem rzeczy prawem zastrzeżonych.
 4. Uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych.
 6. Udzielania datków, darowizn, i innych pożytków na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Legitymizacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 11

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego wspierania celów Stowarzyszenia.
 3. Skutecznego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój.
 4. Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków.
 5. Należytego reprezentowania Stowarzyszenia i artykułowania jego celów.
 6. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest bezterminowe a jego ustanie jest możliwe w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi w formie pisemnej oraz na skutek:
 • Skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia Uchwał i regulaminów

Stowarzyszenia.

 • Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 • Naruszenia dobrego wizerunku Stowarzyszenia w ramach ogólnie przyjętych zasad etyki
 • Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 • W przypadku śmierci.
 1. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka Stowarzyszenia o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując mu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 13

 1. Członkowie wspierający Stowarzyszenie, współpracują ze Stowarzyszenia na podstawie podpisanych z Zarządem Stowarzyszenia umów i porozumień lub złożonych Zarządowi oświadczeń.
 2. Członek wspierający po podpisaniu umowy, porozumienia lub złożenia oświadczenia, może być obciążony składką okresową lub stałą na rzecz Stowarzyszenia. Zasady, tryb i wielkość składki określi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z § 20 ust. 5 statutu.
 3. Członek wspierający ma prawo do:
 • Biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 • Uczestnictwa w zebraniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych.
 • Udzielania datków, darowizn, i innych pożytków na rzecz Stowarzyszenia.
 • Legitymizacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.
 1. Członek wspierający zobowiązany jest do:
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 • Aktywnego wspierania celów Stowarzyszenia.
 • Skutecznego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój.
 • Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków.
 • Należytego reprezentowania Stowarzyszenia i artykułowania jego celów.
 • Regularnego opłacania ustalonych opłat.

 

§ 14

 1. Status członka honorowego Stowarzyszenia mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, Instytucje, Organizacje, przedsiębiorcy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Decyzje w przedmiocie przyjęcia członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie Uchwały na podstawie wniosku Zarządu.
 3. Członkom honorowym działającym również poprzez swoich pełnomocników, przysługuje prawo doradcze i opiniodawcze, a ponadto składanie wniosków i propozycji o charakterze społeczno – gospodarczym ważnych do realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
 5. Wszelkie uczestnictwo członka honorowego we władzach Stowarzyszenia, wynika z Uchwał organów Stowarzyszenia, które za zgodą członka honorowego uchwałę podjęły.
 6. Członek honorowy uprawniony jest do noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.
 7. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

A/ Dobrowolnej rezygnacji członka honorowego złożonej pisemnie do Zarządu

Stowarzyszenia

B/ Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na podstawie której Zarząd

Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka honorowego o skreśleniu go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

C/ Członek honorowy ma oprawo do odwołania się od podjętej uchwały w terminie

14 dni od jej otrzymania.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Stałe i doraźne organy Stowarzyszenia.

 1. Na wniosek Zarządu, Zebranie Członków Stowarzyszenia może powołać:
 • Radę Programową współpracującą z Zarządem Stowarzyszenia.
 • Komisje stałe i doraźne przy Zarządzie.
 • Sekcje i zespoły tematyczne – w tym eksperckie – współpracujące z Zarządem Stowarzyszenia.
 1. Zarząd może powołać pełnomocnika do załatwienia określonych spraw. Zakres praw i obowiązków pełnomocnika określa pełnomocnictwo udzielone Uchwałą Zarządu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywają się jako:

A/ Zwyczajne do 30 czerwca każdego roku.

B/ Sprawozdawczo – wyborcze – raz na 4 lata.

C/ Nadzwyczajne.

 1. Każde Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i które zostały przedstawione w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Zebraniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
 2. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący a protokołuje Protokolant, wybrani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania. Do zawiadomienia dołączony jest każdorazowo porządek obrad. Zawiadomienie następuje w drodze elektronicznej z wyjątkiem członków, którzy pisemnie złożą wniosek w zarządzie Stowarzyszenia o konieczności przesyłania wszelkiej korespondencji drogą pocztową w formie papierowej.

§ 18

Każde Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane nie później niż w ciągu 1-go miesiąca od daty wpłynięcia wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Dopuszcza się odbycie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pomocą systemów elektronicznych na podstawie zawiadomień wysłanych i potwierdzonych korespondencją e-mailową. Termin takiego Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wynika z potwierdzonej korespondencji e-mailowej a podejmowane uchwały wymagają potwierdzenia droga elektroniczną – e-mailem. Tak odbyte Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga zapisu na trwałych nośnikach informacji.

§ 19

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. Członkowie .
 2. Na zaproszenie zarządu członkowie wspierający i honorowi .
 3. Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Zaproszeni goście.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

 1. Podejmowanie Uchwał w zakresie;
 • Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 • Ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu.
 • Wybór Komisji Rewizyjnej.
 • Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Komisji.
 • Zmiany statutu Stowarzyszenia.
 • Zatwierdzania sprawozdań sprawozdawczych i finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
 • Wyznaczenia osoby uprawnionej do obsługi cywilno prawnej zarządu jednoosobowego. ( podpisanie umowy o pracę, zatwierdzanie i rozliczanie delegacji itp.)
 • Wskazywania priorytetów w realizowanych zadaniach lub ustalania dodatkowych zadań dla zarządu Stowarzyszenia.
 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.
 2. Zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 4. Ustalanie wysokości składek i opłat dla członków Stowarzyszenia
 5. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez członków Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z członkostwa.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu

§ 21

 1. Walne Zebranie zwołane w celu dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia jest prawomocne tylko w przypadku obecności minimum 2/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków +1 oraz w drugim terminie, pół godziny po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą na wniosek połowy uprawnionych do głosowania członków, uchwalić głosowanie tajne.
 3. Kadencja na stanowisku funkcyjnym w Stowarzyszeniu trwa 4 lata.

ORGANY WYKONAWCZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

§ 22

Jedynym organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia.

 1. W skład zarządu wchodzą od 3 do 5 osób.
 2. W przypadku zarządu trzy osobowego posiedzenia zarządu, podjęte uchwały wymagają zgody (akceptacji) minimum 3 członków zarządu.
 3. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesa lub uprawnionego pisemnie przez Zarząd innego członka zarządu

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także zgodnie z przepisami prawa o Stowarzyszeniach poprzez:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą oraz działanie w jego imieniu i na jego rzecz.
 2. Organizowanie działalności Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 4. Formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 6. Opracowanie regulaminu działalności Zarządu.
 7. Opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 8. Nadzorowanie realizacji podpisanych umów.
 9. Nadzorowanie własnej działalności gospodarczej.
 10. Nadzorowanie bieżących działań Stowarzyszenia służących realizacji celu, dla którego Stowarzyszenie zostało powołane.
 11. Kierowanie sprawami finansowymi Stowarzyszenia i realizację ustalonych preliminarzy.
 12. Opracowywanie regulaminów dla funkcjonujących komisji stałych i doraźnych.
 13. Opracowywanie wniosków o przyjęcie na członków honorowych Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie nadania godności Członka Honorowego.
 14. Wnioskowanie o przyznawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia i zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów itp.
 15. Nadzór nad majątkiem trwałym i ruchomym Stowarzyszenia.
 16. Zapewnienie sprawnej obsługi organizacyjnej i prawnej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 24

Kontrolnym organem Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się od 2 do 5 członków w tym z;
 • Przewodniczącego
 • zastępcy przewodniczącego
 • członków
 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 • Członkowie organów zarządzających Stowarzyszeniem
 • Osoby będące w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewnym, powinowaty lub pozostające w podległości służbowej w stosunku do członków organów zarządzających lub nadzorczych Stowarzyszenia.
 • Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo karne lub skarbowe.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt statutowo – programowy Stowarzyszenia, celem kontroli poprawności prowadzonej polityki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień.
 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
 6. Dla ważności uchwał Komisji wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności ponad połowy członków Komisji.
 7. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej liczby członków wymaganej Statutem, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia jej składu.

Wybory Organów Stowarzyszenia

§ 26

 1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego.
 2. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona.
 3. Do wyborów niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.
 4. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia z wyłączeniem członków wspierających i honorowych.
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów jego funkcjonowania.

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
 • uchwalonych składek członkowskich,
 • uchwalonych opłat dla członków wspierających,
 • darowizn, spadków, zapisów i innych rodzajów przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia,
 • subwencji i dotacji pochodzących ze środków publicznych,
 • odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
 • przyznanych dotacji unijnych.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na kontach bankowych Stowarzyszenia z wyłączeniem pogotowia kasowego.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

Uchwałę w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach /j.t. Dz. U. Z 2001 roku Nr. 79 poz. 855/

 

 

Trzcianka marzec 2016r.

Komentowanie wyłączone.